Taller sobre criteris lingüístics generals per a la redacció de documents administratius – 2024

Temàtica:
Area:

Sònia Martínez i Ortiz

Empleat públic
Taller adreçat al personal de les administracions locals de la demarcació de Girona (adherides al Pla Agrupat per a la Formació Contínua) que tingui interès a perfeccionar-se en el procés de redacció de documents administratius.

Del 8 d’abril al 12 de maig de 2024
Modalitat: Taller tutoritzat, en línia i asíncron
Lloc Aula virtual de la Diputació de Girona

AF:25
Aquest curs s’adreça exclusivament a personal d’ens locals de la demarcació de Girona (s’haurà d’acreditar en formalitzar la inscripció). Malauradament, no podem atendre peticions de particulars, opositors o personal d’altres institucions, públiques o privades. Moltes gràcies pel vostre interès.

 

Objectiu del taller

Conèixer les característiques principals del llenguatge administratiu català i criteris lingüístics generals per redactar documents clars, concisos i precisos.

 

Metodologia i temari

El taller consta de cinc unitats, en què es treballen, al llarg de cinc setmanes, els temes següents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a setmana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITAT 1

1.1.  Recursos lingüístics de referència

1.2.  El llenguatge administratiu: eina de comunicació

—   Característiques del llenguatge administratiu

1.3.   Les parts comunes dels documents administratius: criteris generals aplicables

—   Els tractaments personals

—   Les fórmules de salutació i comiat

—   La capçalera

—   La identificació del document

—   El nucli

—   La datació

—   La signatura

1.4.  La redacció del document administratiu

—   Planificació: finalitat, qui, què i com

1.5.        La     documentació     administrativa:     criteris     d’estil    i convencions (I)

—   Usos no sexistes i llenguatge no discriminatori

—   Les fórmules d’afalac i de submissió

1.6.  Remarques generals (I)

—   Els càrrecs, els hem de precedir d’un tractament?

—   És invariable, l’adjectiu adjunt?

—   Adreça electrònica, correu electrònic o e-mail?

 

 

2a setmana

 

 

UNITAT 2

2.1.        La     documentació     administrativa:     criteris     d’estil    i convencions (II)

—   Els mots connectors

—   Les construccions nominals

—   Els verbs buits

—   La conjunció que

—   L’omissió de l’article

—   Les majúscules i les minúscules

2.2.  Remarques generals (II)

—   Com hem d’expressar els termes d’un període?

—   Terme, termini o plaç?

—   Presentar-se o personar-se?

 

 

 

 

 

3a setmana

 

 

 

 

 

UNITAT 3

3.1.        La     documentació     administrativa:     criteris     d’estil    i convencions (III)

—   La longitud adequada de la frase

—   La informació supèrflua

—   Els signes de puntuació

—   La distribució gràfica del text

—   El gerundi

—   Les citacions literals

3.2.  Remarques generals (III)

—   Celebrar o tenir lloc?

—   Contemplar o establir?

Del 2022 o de 2022?

 

 

 

 

4a setmana

 

 

 

 

 

UNITAT 4

4.1.        La     documentació     administrativa:     criteris     d’estil    i convencions (IV)

—   L’ordre lògic de la frase

—   Les frases negatives

—   Les construccions passives

—   El complement directe

—   L’ús de mateix

4.2.  Remarques generals (IV)

—   En data o amb data?

—   A l’efecte de, als efectes de o a efectes de?

—   Esmentada o de referència?

 

 

 

 

5a setmana

 

 

 

 

 

UNITAT 5

5.1.        La     documentació     administrativa:     criteris     d’estil    i convencions (V)

—   L’expressió de les obligacions i de les condicions

—   La citació de les lleis

—   Les abreviacions

5.2.  Remarques generals (V)

—   Esmenar o subsanar?

—   Vist i plau, vistiplau o vist i conforme?

— Notifiquem la persona interessada?

—   Interposar o presentar?

5.3.  Examen final

Cada dilluns, els alumnes poden accedir a la nova unitat, i disposen de tota la setmana per treballar-ne els continguts. Es calcula que cal dedicar cinc hores a cada unitat.

Les unitats inclouen tant teoria com exercicis pràctics, que han de ser lliurats, com a molt tard, diumenge de la mateixa setmana. 

Els alumnes poden interactuar entre ells mitjançant el fòrum, per debatre els temes o els exercicis que els plantegi la professora, per exposar dubtes o per comentar els continguts del curs. 

Pel que fa a la interacció entre els alumnes i la professora, també s’estableix a través del fòrum, i es reserva l’opció de fer servir el correu electrònic per als casos en què calgui parlar de qüestions concretes que no afectin tot el grup. 

Avaluació

Per poder accedir a l’examen final, que es farà a l’aula virtual la setmana del 6 al 12 de maig de 2024, caldrà haver lliurat els exercicis obligatoris en el termini establert. S’expedirà un certificat de participació i aprofitament als alumnes que obtinguin un mínim de 60 punts (sobre 100) en l’examen final.

Gratuït

:
08/03/2024 - 04/04/2024
:
08/04/2024 - 12/05/2024
:
25
:
Curs virtual