Curs de llenguatge administratiu 2024

Temàtica:
Area:

Antònia Bautista i Cabezas, tècnica de Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona

Empleat públic
Curs adreçat al personal de les administracions locals de la demarcació de Girona (adherides al Pla Agrupat per a la Formació Contínua) que tingui interès a aprofundir en els coneixements, tant teòrics com pràctics, que caracteritzen el llenguatge administratiu català.

Del 30 de setembre al 22 desembre de 2024
Modalitat: Taller tutoritzat, en línia i asíncron
Lloc: Aula virtual de la Diputació de Girona
Metodologia i temari: El taller consta de dotze unitats, en què es treballen, al llarg de dotze setmanes, els temes exposats als continguts del programa.

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens local, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

AF:30

Aquest curs s’adreça exclusivament a personal d’ens locals de la demarcació de Girona (s’haurà d’acreditar en formalitzar la inscripció). Malauradament, no podem atendre peticions de particulars, opositors o personal d’altres institucions, públiques o privades. Moltes gràcies pel vostre interès. 

 

Objectius del curs

  • Redactar textos   administratius    utilitzant    un    llenguatge    administratiu    modern, caracteritzat per la claredat, la concisió i la precisió.
  • Emprar la llengua d’acord amb la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.
  • Aplicar correctament les convencions gràfiques i d’estil que recull el Llibre d’estil de la Diputació de Girona, entre d’altres.
  • Identificar els diferents tipus de documents administratius i els elements que els caracteritzen.
  • Dissenyar els documents administratius d’acord amb els models que es presenten al Llibre d’estil de la Diputació de Girona.
  • Conèixer els recursos bibliogràfics i en línia més destacables, tant de l’àmbit del llenguatge administratiu com de la llengua catalana en general.

Metodologia i temari

El taller consta de dotze unitats, en què es treballen, al llarg de dotze setmanes, els temes següents:

 

1a setmana

 

 

UNITAT 1

—  Característiques del llenguatge administratiu

—  Els documents administratius

—  Procés d’elaboració d’un document

—  Recursos lingüístics en línia

—  Exercicis

 

 

 

2a setmana

 

 

 

UNITAT 2

—  Els tractaments personals

—  Les fórmules d’afalac i de submissió

—  Usos no sexistes i llenguatge no discriminatori

—  Els connectors

—  La carta

—  La carta protocol·lària

—  Les comunicacions electròniques

—  Exercicis

 

3a setmana

 

 

UNITAT 3

—  La longitud adequada de la frase

—  La informació supèrflua

—  Els signes de puntuació

—  La nota interna

—  L’ofici

— Exercicis

 

 

4a setmana

 

 

UNITAT 4

—  Les majúscules i les minúscules

—  La conjunció que

—  L’article

—  La sol·licitud

—  El certificat

—  Exercicis

 

 

5a setmana

 

 

UNITAT 5

—  Els pronoms relatius

—  Les construccions nominals

—  Els verbs buits

—  L’informe

—  Terminologia i fraseologia administratives

—  Exercicis

 

6a setmana

 

 

UNITAT 6

—  El gerundi

—  La citació

—  La convocatòria de sessió

—  Terminologia i fraseologia administratives

—  Exercicis

 

 

7a setmana

 

 

UNITAT 7

—  El complement directe

—  L’expressió de les obligacions

—  L’expressió de les condicions

—  L’acta de sessió

—  Terminologia i fraseologia administratives

—  Exercicis

 

8a setmana

 

 

UNITAT 8

—  L’ordre lògic

—  Les construccions passives

—  La proposta de resolució

—  El decret o resolució

—  Exercicis

 

9a setmana

 

 

UNITAT 9

—  Els pronoms hi i en i l’ús de mateix

—  Possessius innecessaris

—  El contracte

—  El conveni

—  Exercicis

 

 

10a setmana

 

 

UNITAT 10

—  Les abreviacions

—  Remarques generals

—  El saluda

—  La invitació

—  El programa d’actes

—  Exercicis

 

 

11a setmana

 

 

UNITAT 11

—  Repàs:

·         Aspectes generals del llenguatge administratiu

·         Els documents administratius

·         Les convencions

·         Terminologia i fraseologia administratives

—  Exercicis

12a setmana UNITAT 12 —  Resolució de dubtes

—  Prova final

 

Cada dilluns, els alumnes poden accedir a la nova unitat, i disposen de tota la setmana per treballar-ne els continguts. Es calcula que cal dedicar cinc hores a cada unitat.

Les unitats inclouen tant teoria com exercicis pràctics, que han de ser lliurats, com a molt tard, diumenge de la mateixa setmana.

Els alumnes poden interactuar entre ells mitjançant el fòrum, per debatre els temes o els exercicis que els plantegi la professora, per exposar dubtes o per comentar els continguts del curs.

Pel que fa a la interacció entre els alumnes i la professora, també s’estableix a través del fòrum, i es reserva l’opció de fer servir el correu electrònic per als casos en què calgui parlar de qüestions concretes que no afectin tot el grup.

Avaluació

Els alumnes que hagin realitzat els exercicis obligatoris del curs es podran presentar a l’examen final, la superació del qual donarà dret a un certificat de participació i aprofitament.

L’examen es farà a l’aula virtual la darrera setmana del curs i tindrà una puntuació màxima de 95 punts. Els alumnes podran acumular al llarg del curs un màxim de 5 punts si redacten els cinc documents que determini la professora (es puntuarà cada document amb un màxim d’1 punt). Aquests 5 punts se sumaran a la nota obtinguda en l’examen, i caldrà assolir un mínim total de 70 punts per tenir dret al certificat d’aprofitament del curs.

Els alumnes que no superin l’examen final podran presentar-se a l’examen final de la convocatòria de l’any següent sempre que, un cop formalitzada la matrícula per al curs corresponent, presentin els exercicis obligatoris (d’acord amb el calendari aprovat i les instruccions establertes a començament de curs).

Gratuït

:
01/09/2024 - 25/09/2024
:
30/09/2024 - 22/12/2024
:
60
:
Curs virtual