Cursos disponibles

En aquest curs es tractaran els següents temes: I.Procediment administratiu: dret administratiu. L'acte administratiu. El procediment administratiu. . Hisendes locals: Les hisendes locals. El pressupost general de les Entitats locals. . Subvencions: Les subvencions públiques.  Contractació pública.  El personal al servei de l'administració local.Protecció de dades .Llei de transparència.

·          Proporcionar als assistents uns coneixements amplis de treball amb un processador de textos per poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions a l’hora de redactar documents professionals, i adaptar-lo a les tasques concretes que es realitzaran a la seva organització.

·          Proporcionar als assistents un coneixement mig de treball amb un full de càlcul, per tal de poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions a l’hora de fer anàlisi de dades, crear càlculs, funcions, gràfics, ...  i adaptar-lo a les tasques concretes que es realitzaran a la seva organització

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques d’autoprotecció psicològica dirigides específicament als membres dels equips d’intervenció en situacions de crisi.

 La transformació que ha viscut la nostra societat ha anat acompanyada d'una evolució dels valors i de la manera de sentir i viure els esdeveniments quotidians.

Això ha repercutit també en la manera com les persones i els professionals de les emergències afronten i gestionen els sentiments i les emocions que es generen durant els esdeveniments imprevistos i tràgics.

Davant d'aquestes situacions excepcionals i traumàtiques, i en un moment en què es desborden els mecanismes normals d'afrontament, cal donar eines als professionals per afrontar en primera instància la situació que estan vivint, i per canalitzar i comunicar de manera adequada les males notícies que la majoria de les vegades cal donar, així com preparar-los per afrontar les conseqüències que comporta l'assistència en esdeveniments crítics.

Per altra banda els responsables de gestió de situacions crítiques han de poder prendre decisions en situacions límit de forma ràpida i àgil, a fi de permetre la màxima coordinació dels equips intervinents i l'activació dels protocols corresponents.