Taller de reforç d’ortografia (I) – 2024

Temàtica:
Area:

Sònia Martínez i Ortiz

Empleat públic
Taller adreçat al personal de les administracions locals de la demarcació de Girona (adherides al Pla Agrupat per a la Formació Contínua) que tingui interès a dominar l’ortografia de la llengua catalana.

Del 28 d’octubre al 24 de novembre de 2024
Modalitat: Taller tutoritzat, en línia i asíncron

AF:25

Aquest curs s’adreça exclusivament a personal d’ens locals de la demarcació de Girona (s’haurà d’acreditar en formalitzar la inscripció). Malauradament, no podem atendre peticions de particulars, opositors o personal d’altres institucions, públiques o privades. Moltes gràcies pel vostre interès. 

 

Objectiu del taller

Revisar i consolidar les normes ortogràfiques bàsiques de la llengua catalana.

 Metodologia i temari

El taller consta de quatre unitats, en què es treballen, al llarg de quatre setmanes, els temes següents:

 

 

 

1a setmana

 

 

 

UNITAT 1

1.1.  Recursos lingüístics de referència

1.2.  La síl·laba

—   Els diftongs

—   Els triftongs

—   La separació de síl·labes a efectes ortogràfics

—   Síl·laba tònica i síl·laba àtona

1.3.  A i E àtones

1.4.  O i U àtones

 

 

 

 

2a setmana

 

 

 

 

UNITAT 2

2.1.  L’accentuació

—   E oberta / E tancada

—   O oberta / O tancada

—   Regla general d’accentuació

—   L’accent diacrític

2.2.  La dièresi

2.3.   Apostrofació dels articles definits i de la preposició de

—   Apostrofació dels articles definits el i la

—   Apostrofació de la preposició de

—   L’apòstrof i les sigles

 

 

 

3a setmana

 

 

 

 

UNITAT 3

3.1.  R i RR

—   La duplicació de la erra en els mots compostos i derivats

—   Emmudiment de la erra final

3.2.  S sorda i S sonora

—   S sorda

—   S sonora

—  Mots prefixats i compostos amb el segon formant començat per s seguida de consonant

3.3.  B i V

4a setmana UNITAT 4 4.1.  G, J, TG i TJ

4.2.  L’ús del guionet en els mots prefixats, els compostos i les locucions

4.3. Examen final

 

Cada dilluns, els alumnes poden accedir a la nova unitat, i disposen de tota la setmana per treballar-ne els continguts. Es calcula que cal dedicar cinc hores a cada unitat.

Les unitats inclouen tant teoria com exercicis pràctics, que han de ser lliurats, com a molt tard, diumenge de la mateixa setmana.

Els alumnes poden interactuar entre ells mitjançant el fòrum, per debatre els temes o els exercicis que els plantegi la professora, per exposar dubtes o per comentar els continguts del curs.

Pel que fa a la interacció entre els alumnes i la professora, també s’estableix a través del fòrum, i es reserva l’opció de fer servir el correu electrònic per als casos en què calgui parlar de qüestions concretes que no afectin tot el grup.

Avaluació

Per poder accedir a l’examen final, que es farà a l’aula virtual la setmana del 18 al 24 de novembre de 2024, caldrà haver lliurat els exercicis obligatoris en el termini establert. S’expedirà un certificat de participació i aprofitament als alumnes que obtinguin un mínim de 60 punts (sobre 100) en l’examen final.

Gratuït

:
01/10/2024 - 22/10/2024
:
28/10/2024 - 24/11/2024
:
20
:
Curs virtual