Taller de redacció d’informes – 2024

Temàtica:
Area:

Sònia Martínez i Ortiz

Empleat públic
Taller adreçat al personal de les administracions locals de la demarcació de Girona (adherides al Pla Agrupat per a la Formació Contínua) que tingui interès a treballar els aspectes, tant lingüístics com formals, que caracteritzen els informes administratius

Del 16 de setembre al 13 d’octubre de 2024
Modalitat: Taller tutoritzat, en línia i asíncron

AF:15
Aquest curs s’adreça exclusivament a personal d’ens locals de la demarcació de Girona (s’haurà d’acreditar en formalitzar la inscripció). Malauradament, no podem atendre peticions de particulars, opositors o personal d’altres institucions, públiques o privades. Moltes gràcies pel vostre interès. 

 

Objectius del taller

·         Redactar informes utilitzant un llenguatge administratiu modern, caracteritzat per la claredat, la concisió i la precisió.

·         Emprar la llengua d’acord amb la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.

·         Aplicar correctament les convencions gràfiques i d’estil que recull el Llibre d’estil de la Diputació de Girona, entre d’altres.

·         Dissenyar els informes d’acord amb els models que es presenten al Llibre d’estil de la Diputació de Girona.

Metodologia i temari

El taller consta de quatre unitats, en què es treballen, al llarg de quatre setmanes, els temes següents:

 

 

 

 

1a setmana

 

 

 

 

 

UNITAT 1

1.1.  Recursos lingüístics de referència

1.2.  El llenguatge administratiu: eina de comunicació

—  Característiques del llenguatge administratiu

1.3.  La documentació administrativa: criteris d’estil (I)

—  Els tractaments personals

—  Usos no sexistes i llenguatge no discriminatori

—  Les fórmules d’afalac i de submissió

—  La longitud adequada de la frase

—  La informació supèrflua

1.4.  Els informes (I)

—  L’informe proposta

 

 

 

 

2a setmana

 

 

 

 

 

UNITAT 2

2.1.  La documentació administrativa: criteris d’estil (II)

—  Els mots connectors

—  Els signes de puntuació

—  La distribució gràfica del text

—  Les construccions nominals

—  Els verbs buits

—  La conjunció que

—  L’omissió de l’article

—  El gerundi

2.2.  Els informes (II)

—  L’informe tècnic o jurídic

 

 

 

3a setmana

 

 

 

 

UNITAT 3

3.1.  La documentació administrativa: criteris d’estil (III)

—  L’ordre lògic de la frase

—  Les frases negatives

—  Les construccions passives

—  El complement directe

—  L’ús de mateix

3.2.  Els informes (III)

—  La proposta de resolució

—  Remarques sobre els informes

 

 

4a setmana

 

 

UNITAT 4

4.1.  La documentació administrativa: criteris d’estil (IV)

—  L’expressió de les obligacions

—  Les majúscules i les minúscules

—  Les abreviacions

4.2.  Remarques generals

4.3.  Examen final

Cada dilluns, els alumnes poden accedir a la nova unitat, i disposen de tota la setmana per treballar-ne els continguts. Es calcula que cal dedicar cinc hores a cada unitat.

Les unitats inclouen tant teoria com exercicis pràctics, que han de ser lliurats, com a molt tard, diumenge de la mateixa setmana.

Els alumnes poden interactuar entre ells mitjançant el fòrum, per debatre els temes o els exercicis que els plantegi la professora, per exposar dubtes o per comentar els continguts del curs.

Pel que fa a la interacció entre els alumnes i la professora, també s’estableix a través del fòrum, i es reserva l’opció de fer servir el correu electrònic per als casos en què calgui parlar de qüestions concretes que no afectin tot el grup.

Avaluació

Per poder accedir a l’examen final, que es farà a l’aula virtual la setmana del 7 al 13 d’octubre de 2024, caldrà haver lliurat els exercicis obligatoris en el termini establert. S’expedirà un certificat de participació i aprofitament als alumnes que obtinguin un mínim de 60 punts (sobre 100) en l’examen final.

 

Gratuït

:
01/08/2024 - 12/09/2024
:
16/09/2024 - 13/10/2024
:
20
:
Curs virtual