Operador/a de carretó elevador (Palol de Revardit) 2024

Area:

Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona (UEC)

Empleat públic
Brigades o personal de servei dels ens locals de la demarcació de Girona

3 de juny de 2024 de 8 h a 14 h
6 de juny de 2024 de 15 h a 21 h

AF:25

Objectius del curs

Proporcionar a l’operador/a les competències per a la conducció, ús i maneig segur dels carretons elevadors, d’acord amb els tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Continguts del curs

CONTINGUT DE LA FORMACIÓ TEÒRICA

 • Informació sobre el carretó a utilitzar.
 • Conceptes bàsics d’ús habitual.
 • Legislació bàsica.
 • Símbols i pictogrames.
 • Descripció general de les parts de la màquina.
 • Condicions dels llocs de treball.
 • Càrrega nominal, càrrega admissible, centre de càrrega, altura d’elevació, abast de braç i gràfics de càrrega.
 • Estabilitat del conjunt.
 • Control diari i operacions típiques en l’ús diari de la màquina.
 • Manual de l’operador facilitat pel fabricant.

 

CONTINGUT DE LA FORMACIÓ PRÀCTICA

 • Coneixement de les parts de la màquina i control visual de característiques. Manteniment, comandaments, plaques i manuals.
 • Comprovació de la posada en marxa, direcció, frens, clàxon, etc.
 • Maniobres sense càrrega, desplaçament a les dues direccions, velocitats, girs, frenades i utilització en rampes.
 • Maniobres similars amb càrregues.
 • Càrrega i descàrrega, col·locació i retirada de càrregues en prestatgeries, i apilament i retirada de càrregues en superfície lliure.
 • Gràfic de càrregues, i comprovació de l’efecte de les dimensions de la càrrega amb accessoris, pinces, contenidors i pescants.

 

*** Els inscrits que siguin acceptats al curs, caldrà que portin l’armilla reflectant i el seu calçat de seguretat per assistir al curs ***

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que obtinguin la qualificació d’APTE/A.  Als assistents que obtinguin NO  APTE/A se’ls expedirà un certificat d’assistència.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 

 

 

 

Gratuït

:
22/02/2024 - 30/05/2024
:
03/06/2024 - 06/06/2024
:
12
:
Curs presencial
:
Centre de formació de la UEC a Palol de Revardit, Ctra. C-66 Km 39
Palol de Revardit, Pla de l'Estany