Treballs en altura per a brigades i personal de serveis (Palol de Revardit) 2024

Area:

Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona (UEC)

Empleat públic
Brigades i personal de serveis dels ens locals de la demarcació de Girona

Dates: 14 i 15 de novembre de 2024
Horari de 8 h a 14 h

AF:25

Objectius del curs

Conèixer els riscos i les mesures preventives dels treballs en altura, així com els procediments de treball i l’ús dels equips de protecció individual (EPI).

 

Contingut del curs 

PROGRAMA DEL CURS (contingut, temari i temporització) 

Lliçó 1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu és que els participants obtinguin informació sobre les mesures de seguretat de les instal·lacions del centre de formació, així com del contingut i l’organització del curs.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer els protocols de seguretat, emergència i evacuació del centre de formació.
 • Conèixer l’experiència de la resta de participants.

Continguts:

 • Presentació de les característiques del centre de formació.
 • Presentació d’alumnes i professor.
 • Presentació dels objectius del curs.

Lliçó 2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ

L’objectiu és aportar el coneixement sobre la normativa bàsica de caràcter general en protecció de riscos laborals (PRL) i de manera específica durant els treballs en altura, així com sensibilitzar els assistents sobre la importància d’aplicar les mesures de protecció contra caigudes.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer el marc legislatiu general en PRL.
 • Conèixer la legislació específica sobre treballs en altura.
 • Explicar les pautes de caràcter general durant els treballs en altura.

Continguts:

 • La seguretat i la prevenció de riscos en els treballs en altura: conceptes bàsics de seguretat i pautes de caràcter general.
 • Llei de prevenció de riscos laborals i normativa subsidiària. Reial decret 2177/2004.
 • Descripció de la figura del recurs preventiu.
 • Funcions i responsabilitats del recurs preventiu.

Lliçó 3. FÍSICA DE LA CAIGUDA

L’objectiu és aportar el coneixement sobre les conseqüències d’una caiguda sobre els materials i sobre les persones.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Comprendre el concepte de força de xoc.
 • Comprendre el significat del factor de caiguda.
 • Comprendre el significat del concepte distància lliure de caiguda.
 • Identificar situacions perilloses durant l’ús de sistemes anticaigudes.

Continguts:

 • Definicions: força de xoc, factor de caiguda, distància lliure de caiguda, efecte pèndol.
 • Aplicació a situacions de treball.

Lliçó 4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

L’objectiu és aportar el coneixement suficient per a l’elecció i l’ús adequat dels diferents EPI.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer la legislació i la normativa bàsica en relació amb els EPI (reials decrets i normes UNE-EN).
 • Conèixer els tipus i les característiques dels diferents EPI (arnés, casc, element d’amarratge amb absorbidor, element d’amarratge de posició, dispositius anticaigudes…).
 • Conèixer la informació continguda en l’etiquetatge i el fullet informatiu dels equips.
 • Conèixer les instruccions sobre revisió periòdica dels equips.

Continguts:

 • Definició d’EPI. Categories.
 • Reial decret 773/1997 i Reial decret 1407/1992.
 • Normes UNE-EN. Definició i objectius.
 • Informació general: fullet informatiu, etiquetatge, identificació individual.
 • Revisió periòdica, revisió diària, normes de manteniment i conservació.
 • Descripció dels equips més comuns (arnés, casc, element d’amarratge amb absorbidor, element d’amarratge de posició, dispositius anticaigudes…).

Lliçó 5. SISTEMES DE PROTECCIÓ DE CAIGUDES

L’objectiu és aportar el coneixement suficient per a l’elecció i l’ús adequat dels sistemes anticaigudes.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer diferents sistemes anticaigudes i la seva aplicació (element d’amarratge amb absorbidor, línia d’ancoratge vertical, dispositiu retràctil).
 • Conèixer la base normativa d’aplicació.

Continguts:

 • Descripció i tipus de sistemes anticaigudes d’acord amb la norma EN 363 (sistemes de detenció i sistemes de prevenció).

Lliçó 6. DISPOSITIUS D’ANCORATGE

L’objectiu és aportar el coneixement suficient per a l’elecció i l’ús adequat de diferents dispositius d’ancoratge.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer la base normativa d’aplicació.
 • Conèixer les diferents classes de dispositius d’ancoratge i la seva aplicació.
 • Identificar dispositius d’ancoratge normalitzats per a l’ús de sistemes anticaigudes i d’altres que no ho són.

Continguts:

 • Descripció i tipus de dispositius d’ancoratge d’acord amb l’EN 795: 2012 i la CEN/TS 16415:2012.

Lliçó 7. HISSADA MANUAL DE CÀRREGUES

L’objectiu és introduir coneixements per realitzar una hissada manual de càrrega, des del punt de vista de la seguretat i l’ergonomia.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer les pautes de seguretat per a una hissada de càrrega segura.
 • Conèixer i identificar diferents tipus de politges.

Continguts:

 • Pautes de seguretat per a un hissada de càrrega segura. Descripció de sistemes de bloqueig automàtic en ascens i descens.
 • Descripció de politges amb sistema autoblocant.

Lliçó 8. ACTUACIÓ DAVANT UN ACCIDENT

L’objectiu és aportar el coneixement suficient que permeti a l’alumnat reaccionar adequadament en una situació d’accident en altura.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer el protocol d’actuació davant d’un accident (PAS).

Continguts:

 • Descripció del protocol d’actuació davant d’un accident (PAS).

Lliçó 9. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

L’objectiu és aportar el coneixement suficient per a l’ajustament, la col·locació i l’ús correctes dels EPI.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Demostrar l’ajustament correcte dels EPI.
 • Demostrar una utilització adequada.

Continguts:

 • Identificació dels equips més comuns (arnés, casc, element d’amarratge amb absorbidor, element d’amarratge de posició, dispositius anticaigudes…).
 • Pautes per a l’ajustament i la col·locació correctes dels equips.

Lliçó 10. SISTEMES DE PROTECCIÓ DE CAIGUDES

L’objectiu és aportar coneixement i habilitat suficients per a la selecció i l’ús adequat dels sistemes anticaigudes.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Demostrar una utilització adequada dels sistemes anticaigudes específics.
 • Demostrar el coneixement i l’habilitat suficient per al muntatge i l’ús de sistemes anticaigudes temporals.

Continguts:

 • Exercicis d’ús segur de l’element d’amarratge amb absorbidor i l’element d’amarratge de posició.
 • Exercicis sobre l’ús segur de dispositius anticaigudes sobre la línia d’ancoratge flexible, segons l’EN 353-2.
 • Muntatge de línies d’ancoratge temporals verticals, utilitzant una perxa telescòpica.
 • Utilització de dispositius anticaigudes retràctils, segons l’EN 360. Tipus de dispositius i característiques.

Lliçó 11. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

L’objectiu és aportar el coneixement suficient que permeti a l’alumnat identificar els riscos en diferents situacions de treball.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer protocols d’identificació de riscos específics en façanes, pals, escales manuals i bastides.

Continguts:

 • Identificació de riscos de caiguda en façanes, pals, escales de mà i bastides.
 • Identificació de riscos associats: proximitat de risc elèctric i radiacions no ionitzants, proximitat a portes, buits, senyalització de treballs, etc.

Lliçó 12. ÚS D’ESCALES MANUALS

L’objectiu és aportar el coneixement suficient que permeti a l’alumnat utilitzar de manera segura escales de mà.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer els criteris de seguretat per a l’ús d’escales de mà, EN 131 i NTP 239.
 • Conèixer els tipus d’escales manuals.
 • Col·locar i utilitzar correctament les escales de mà.

Continguts:

 • Tipus d’escales manuals, amb línia d’ancoratge o sense.
 • Elements bàsics de les escales (informació de l’escala, parts estructurals i complements).
 • Col·locació de l’escala. Angulació i travada.
 • Accés i permanència en l’escala.
 • Exercicis d’ús segur d’escales manuals amb línia d’ancoratge i sense.

Lliçó 13. ACCÉS I POSICIÓ EN PALS DE FORMIGÓ I FUSTA

L’objectiu és aportar el coneixement suficient que permeti a l’alumnat accedir amb seguretat a pals de fusta i formigó.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Valorar les condicions d’accés segur al pal.
 • Conèixer la tècnica d’accés i posició aplicada al pal.

Continguts:

 • Utilització d’escales manuals.
 • Utilització de l’element d’amarratge de posició.
 • Aplicació de l’ús de sistemes anticaigudes (retràctil o línia d’ancoratge).
 • Revisió prèvia. Valoració i comprovació de la seguretat del pal.
 • Ús de trepadores.

Lliçó 14. TREBALLS SOBRE BASTIDES

L’objectiu és aportar els coneixements bàsics que permetin a l’alumnat accedir amb seguretat a bastides instal·lades.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Valorar les condicions de muntatge i l’estat de la bastida.
 • Conèixer els procediments habituals d’accés a bastides, segons els fabricants.

Continguts:

 • Tipus de bastides.
 • Configuracions tipus.
 • Instruccions d’ús.

Lliçó 15. TREBALLS SOBRE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

L’objectiu és aportar els coneixements bàsics que permetin a l’alumnat l’accés i l’estada segurs en PEMP operades per personal qualificat.

Els alumnes han de ser capaços de:

 • Conèixer els tipus més usuals de PEMP.
 • Conèixer els procediments de seguretat bàsics per a l’ús de PEMP.

Continguts:

 • Tipus de PEMP.
 • Normes bàsiques de seguretat.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

– Qualificació APTE, certificat d’assistència i aprofitament.

– Qualificació NO APTE, certificat d’assistència.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació, gravació si s’escau i expedició de certificats anteriors.

 

Gratuït

:
28/03/2024 - 11/11/2024
:
14/11/2024 - 15/11/2024
:
12
:
Curs presencial
:
Centre de formació de la UEC a Palol de Revardit, Ctra. C-66 Km 39,
Palol de Revardit, Pla de l'Estany