Muntador/a de bastides 2024

Area:

Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona (UEC)

Empleat públic
Brigades i personal de serveis dels ens locals de la demarcació de Girona

Dates 4, 5, 7, 12, 13, 14 i 17 de juny de 2024
Horari de 9h a 13h els dies de teoria (5, 7 i 17) i de 9 h a 13.30 h, la resta dels dies que es farà la part pràctica.

AF:20

OBJECTIUS GENERALS

– Adquirir els coneixements, les habilitats i les destreses necessàries per muntar, desmuntar, emmagatzemar i conservar diferents sistemes de bastides, d’acord amb les normes de seguretat establertes.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

– Comprendre el pla de muntatge, desmuntatge o transformació de les bastides recolzades.

– Identificar els tipus de bastides existents, analitzant-ne la diferent utilització en la construcció, així com els elements que es defineixen en el pla per al muntatge, utilització i desmuntatge.

– Realitzar les activitats necessàries per assegurar l’estabilitat i la solidesa de les bastides recolzades, així com les condicions de càrrega admissible.

– Mantenir les normes de seguretat durant el muntatge, desmuntatge o transformació de les bastides recolzades, així com les mesures de prevenció davant els riscos de caigudes de persona o objectes.

– Adquirir els coneixements sobre els riscos i les mesures preventives relacionats amb la interferència d’activitats.

– Conèixer els drets i obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts del curs

 • Definició de bastida
 • Normativa
 • Equip de protecció individual (EPI)
 • El pla de muntatge
  • El dilema «CE»
  • El director del muntatge
 • Verificacions
 • Tipus de bastida
  • Segons la forma
   • Bastida de cavallet
   • Bastida de cavallet vertical
   • Bastida d’una sola filera de muntants
   • Bastida de torre
   • Bastida mòbil penjada de cables
   • Bastida tubular metàl·lica
  • Segons la capacitat de càrrega
 • Disposicions constructives
  • Materials
  • En cavallets
  • En bastides tubulars
  • Formació de la bastida
  • Desmuntatge, manteniment i emmagatzematge de peces
  • Parts de les bastides
 • Verificacions d’estabilitat
 • Ancoratges
  • Nombre mínim d’ancoratges
  • Tipus d’ancoratge
 • Senyalització
 • La diagonalització
 • Riscos de les bastides i mesures de seguretat
 • El replantejament

 

PRÀCTIQUES

 • Unitat 1. EPI, eines i peces
 • Unitat 2. Anivellació, pujada de la bastida
 • Unitat 3. Muntatge de la bastida i revisió
 • Unitat 4. Salvavoladís, mènsules
 • Unitat 5. Muntatge de la bastida multidireccional, base desnivellada.

 

 • Adaptació al Reial decret 2177/2004:
   • Comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti.
   • Seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti.
   • Mesures de prevenció dels riscos de caiguda de persones o objectes.
   • Mesures de seguretat en el cas d’un canvi de les condicions meteorològiques que pugui afectar negativament la seguretat de la bastidade què es tracti.
   • Condicions de càrrega admissible.

 

*** Les persones inscrites admeses caldrà que portin calçat de seguretat per assistir al curs. ***

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

– Qualificació APTE, certificat d’assistència i aprofitament.

– Qualificació NO APTE, certificat d’assistència.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 

 

 

 

 

Gratuït

:
13/03/2024 - 30/05/2024
:
04/06/2024 - 17/06/2024
:
30
:
Curs presencial
:
Centre de formació de la UEC a Palol de Revardit, Ctra. C-66 Km 39,
Palol de Revardit, Pla de l'Estany