Formació de 50 hores en prevenció de riscos laborals per a delegats de prevenció i interlocutors amb el servei de prevenció de riscos (Girona) 2024

Temàtica:
Area:

Rubén Darío Parada Pérez, director de l’oficina de Girona de Quirón Prevención SLU

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: del 31 de maig a 28 de juny 2024.

Sessions presencials: 31 de maig (Aula Seminari de la Casa de Cultura de Girona, pl. Hospital 6) i 28 de juny de 2024 a Quirón Prevenció Ronda Ferran Puig, 33 17002 Girona
Horari: de 8 a 15 hores

AF:25

Objectius del curs

Facilitar la formació establerta en el Reglament dels serveis de prevenció equivalent a un nivell bàsic de prevenció.

 

Continguts del curs

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina

 • El treball i la salut: els riscos professionals.
 • Factors de risc. Danys derivats del treball.
 • Els accidents de treball i les malalties professionals.
 • Altres patologies derivades del treball. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Drets i deures bàsics en aquesta matèria.

Riscos generals i la seva prevenció

 • Riscos lligats a les condicions de seguretat.
 • Riscos lligats al medi o a l’ambient de treball.
 • La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
 • Sistemes elementals de control de riscos.
 • Protecció col·lectiva i individual.
 • Plans d’emergència i evacuació.
 • El control de la salut dels treballadors.

Riscos específics i la seva prevenció a l’empresa

Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos

 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
 • Organització del treball preventiu: rutines bàsiques.
 • Documentació: recollida, elaboració i arxivament.

Primers auxilis

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 

Gratuït

:
07/05/2024 - 28/05/2024
:
31/05/2024 - 28/06/2024
:
50
:
Curs semipresencial
:
Formació semipresencial a Girona, Casa Cultura (31/05) Quirón Prevenció (28/06) Ronda Ferran Puig, 33 17002 Girona
Girona, Gironès