Gestió i direcció d’un mercat de venda no sedentària

Temàtica:
Area:

Objectius: 

Oferir al personal tècnic una formació especialitzada en l’àmbit dels mercats de venda no sedentària (MVNS).

Facilitar els coneixements teòrics i pràctics que permetin gestionar els MVNS amb garanties d’èxit.

 

Continguts / Programa

Dilluns 10 d’octubre

PART 1. INTRODUCCIÓ ALS MVNS (durada: 1,5 h):

-Concepte.

-Diferència entre MVNS, mercats municipals i fires mercat.

-Tipologia de MVNS, introducció al marc normatiu, referència al mercat sectorial.

La imparteix: Jordi Turon, vicesecretari de la Diputació de Girona.

PART 2. SITUACIÓ ACTUAL DELS MVNS I CLAUS PER A LA GESTIÓ DELS MVNS (durada: 2 h):

– Els mercats setmanals com a «producte comercial».

– L’oferta del MVNS a la demarcació de Girona.

– Caracterització dels MVNS.

– Mercats i comerç local – interacció.

– Anàlisi DAFO. Els punts forts, les febleses, oportunitats i perills del MVNS.

– La conceptualització del MVNS.

– Com fer el Pla d’Actuació dels MVNS.

La imparteix: Procom Retail

 

Dilluns 17 d’octubre

PART 3. MILLORA I MODERNITZACIÓ DELS MVNS (durada: 2 h):

– La gestió dels MVNS: Recursos humans i econòmics.

– Elements estratègics dels MVNS.

– Com han de ser les parades dels MVNS.

– L’entorn del MVNS. La caixa escènica.

– El control del funcionament dels MVNS.

– Benchmarking i casos pràctics.

La imparteix: Procom Retail

PART 4. CREACIÓ D’UN NOU MERCAT O CANVI D’UBICACIÓ DEL MERCAT (durada: 2 h):

– L’estudi de mercat del MVNS. Oferta-demanda.

– Creació d’un nou mercat / canvi d’ubicació: Factors clau.

– Tendències de nous formats.

– Tendències socials/comercials.

– Casos pràctics.

La imparteix: Procom Retail

 

Dilluns 24 d’octubre

PART 5. ASPECTES JURÍDICS A TENIR EN COMPTE PER AL CANVI D’UBICACIÓ DEL MERCAT O LA CREACIÓ D’UN NOU MERCAT (durada: 1,5 h):

– Competència municipal per autoritzar la venda no sedentària i per regular-la.

– Contingut que ha de tenir l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària.

– Procediment per a la creació, modificació i extinció dels mercats de marxants.

– Règim sancionador ens els MVNS.

La imparteix: Manubens

PART 6. EL TÍTOL QUE HABILITA PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA (Durada: 1,5 h):

– Contingut de les autoritzacions.

– Durada.

– Procediment d’atorgament de les autoritzacions.

– Règim econòmic (taxes).

– Revocació de les autoritzacions.

– Transmissió de les autoritzacions.

– Provisió de vacants.

La imparteix: Manubens


Jordi Turon, vicesecretari de la Diputació de Girona, Manubens i Procom Retail

Empleat públic
Personal de l’Administració pública de la província de Girona, preferentment personal tècnic de desenvolupament econòmic local.

10, 17 i 24 d'octubre
De 10h a 13h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal:
- Haver assistit al 80% de la totalitat del curs,
- Estar acreditat amb nom i cognom a la plataforma Zoom.
- Haver respost al control d'assistència, que surt automàticament una o dues vegades durant la sessió.

AF:IL

Gratuït

:
10/06/2022 - 30/09/2022
:
10/10/2022 - 24/10/2022
:
10.5
:
Curs virtual