Curs de comptabilitat pública

Area:

Assolir una visió de conjunt de l’aspecte pressupostari de les entitats locals. Adquirir els coneixements necessaris per portar a terme les tasques comptables pròpies del lloc de treball.

Contingut:


El pressupost municipal. Les estructures del pressupost de despeses i d’ingressos. L’aplicació pressupostària.  Què és el crèdit pressupostari. La situació del crèdit pressupostari. La vinculació jurídica. Les fases d’execució de la Despesa. Les fases d’execució de l’Ingrés. Les modificacions de crèdit. Els comptes anuals. Balanç: immobilitzat no financer i patrimoni net. Inventari jurídic i inventari comptable. Càlcul de les amortitzacions.


Mar Domenech

Empleat públic
Personal de l'administració pública local de la Província de Girona.

Dies 2,9,16 i 23 de novembre de 16h a 19h.

Gratuït

:
13/07/2021 - 25/10/2021
:
03/11/2021 - 24/11/2021
:
14
:
Curs virtual