Curs bàsic de falsedat documental

Area:

OBJECTIUS

La intenció del programa és dur a terme pautes d’intervenció per a la planificació en el futur immediat i a llarg termini de la formació presencial bàsica en falsedat documental i verificació d’identitats.
Cada tema es desenvoluparà per separat perquè els estudiants no barregin conceptes, donant l’oportunitat de desenvolupar diferents línies de formació que no quedin copades. Els comentaris rebuts pels estudiants en formacions anteriors a la realització d’aquest projecte formatiu que INTERDOCPOL va implementar al 2017 són la manca d’un nivell bàsic per a la instrucció o recordatori de normativa i formes de fer bàsiques i essencials, amb una immersió profunda als coneixements que tot policia ha de saber per poder dur a terme les seves tasques en la verificació dels documents que se li presenten al llarg de les identificacions de distinta naturalesa que ha de fer el funcionari.

La formació buscarà dotar els assistents de les eines necessàries perquè puguin identificar aquells documents falsos utilitzats per les persones, així com verificar que els que porten o mostren els documents són els que diuen ser i no estan suplantant una altra persona.

El sistema de formació dotarà d’aquestes eines bàsiques a través de l’exposició i reflexió del que s’exposa i dins dels pertinents casos pràctics, combinant teoria i pràctica amb exemples i documents reals que permetin assimilar els coneixements adquirits mitjançant l’experiència directa.

Així mateix, es pretén reforçar als funcionaris en el seu coneixement dels procediments d’instrucció de diligències que puguin sorgir en realitzar qualsevol detecció de documentació falsa o usurpació d’identitat, des d’una primera intervenció amb garanties fins al tractament a les unitats judicials i/o especialitzades. S’emfatitzarà que aquests procediments s’han d’adaptar a la realitat del seu lloc de treball i que en cap cas substituiran els protocols establerts en el seu cos d’afiliació, l’objectiu és dotar-los de la reflexió per poder perfeccionar allò que es fa.

 

CONTINGUT DEL CURS

El contingut del curs implica que els agents hagin de tenir coneixements mínims amb les següents matèries:

– Concepte de document
o Definició de document públic, privat…
o Tipus de falsificacions: fals, falsificat, document fictici…
o Concepte de document (Codi Penal, Codi Civil…)

– Sistemes de detecció i examen:
o Nivells de control.
o Instruments a utilitzar.

– El document. Composició i mesures de seguretat
o ICAO i estructura de documents de viatge
o Documents de conducció
o Suports.
o Sistemes d’impressió
o Mesures de seguretat

– Procediment de verificació operativa.

– Intervenció penal:
o Infraccions penals.
o Procediments d’intervenció penal.
o Exercicis pràctics.

METODOLOGIA, SESSIONS I AVALUACIÓ

METODOLOGIA

El total d’hores del curs són: 183 hores online més 18 hores presencials que ens donen una suma de 201 hores.

El curs dura 201 hores, de les quals també es posaria en marxa el primer mòdul (concepte documental, definicions, tipus de falsificacions i infraccions penals) al campus online, on també es posaria en marxa un glossari (Prado) de mesures de seguretat perquè els estudiants poguessin començar a familiaritzar-se amb la terminologia.

La part presencial es farà en 3 dies i per a la disponibilitat horària del relator en horari de tarda.

Els temes s’intercalen amb exemples reals i exercicis per tal de no crear esgotament mental a l’alumne i que assenti els coneixements que es van adquirint.

En la formació online, l’alumne s’ha d’auto imposar la pròpia disciplina per seguir el curs i complir amb les tasques, tot i que l’equip docent anirà marcant uns ritmes mínims per seguir amb la matèria amb facilitat i els tempos necessaris per poder superar el curs.

Els exàmens parcials són limitats en el temps i només hi ha única possibilitat de fer, les preguntes i respostes es classifiquen i es reordenen cada vegada que es genera un examen. La resposta que es dona en primera instància no es pot corregir, creant un nivell de dificultat òptim per tal de que l’alumne tingui la necessitat d’aprendre. El sistema evita l’ús de trampes per superar l’examen.
Els treballs s’han de lliurar en temps i forma i han de ser originals, els plagis, totals o parcials i còpies, no seran avaluats, donant lloc a suspens.

Sessions presencials.
L’assistència mínima a la part presencial és del 90% pel que es llistarà als alumnes a l’hora d’entrar i sortir de l’aula, al principi i al final de les sessions i en els descansos.
Les absències han d’estar justificades documentalment.
En cap cas es pot fallar en les hores d’examen ja que només hi ha una única crida y convocatòria.

AVALUACIÓ

Per poder aprovar el curs s’ha d’obtenir una puntuació del curs total de 6 sobre 10.
Les notes es calcularan de la manera següent:

La part en línia té un pes final del 30%, aquesta nota està formada per la suma dels exàmens i llocs de treball del valor percentual que tenen.

Mòdul 1:
– Treball: 20%
– Examen: 5%

Mòdul 2:
– Treball: 20%
– Examen: 5%

Mòdul 3:
– Treball: 35%
– Examen: 5%

Mòdul 4:
– Examen 5%

Mòdul 5:
– Examen 5%

La part presencial té un pes final del 70%, aquesta nota està formada per la suma de l’exercici pràctic amb un valor de nota presencial del 40% i l’examen amb un valor del 60%.

CRONOLOGIA DE LES FORMACIONS

Curs del segon semestre.
Llista de referències matriculades en el curs: 19 de setembre de 2022 amb les necessitats següents:
– Nom i cognoms.
– Correu electrònic corporatiu i/o particular.
– Telèfon de contacte.
– DNI.
– Adreça física de contacte per remetre la documentació dels exercicis.
– Cos de pertinença.

Part en línia: del 26 setembre de 2022 des de les 00.00 hores fins al 28 de novembre de 2022 a les 23.59h.
Part presencial: 29 de novembre a 1 de desembre de 2022 en horari de tarda, de 15 a 21 hores.
Examen final: 1 de desembre de 2022, de 19 a 21 hores.
Correcció de proves: Durant el mes de desembre de 2022.
Notes d’enviament: Durant l’1 de gener de 2023.

MESURES SANITÀRIES

Donat el funcionament del curs, l’Administració contractant facilitarà a la zona de docència presencial el material de prevenció sanitari corresponent que s’assenyala a continuació i aquelles que puguin ser exigides per llei en el moment de realitzar el curs. El material mínim serà pels dies de formació presencial per diversos usos pel personal docent i l’alumnat.
1. Gel hidroalcohòlic.
2. Paper per assecar mans.

NORMATIVA QUE S’HAN D’ACCEPTAR ELS ALUMNES
Les parts participants han d’acceptar les normes que s’estableixen al inici del curs per poder accedir al temari que consisteixen en:
1. Confidencialitat de la matèria i el material que es doni.
2. Normes relatives a la propietat intel·lectual i confidencialitat.
3. Cessió dels treballs que realitzin a l’associació INTERDOCPOL per tal de que siguin incorporats en els seus arxius i puguin ser utilitzats amb finalitats d’investigació i docència.
4. No realització de fotografies.
La no acceptació de les normes i el seu incompliment poden comportar l’expulsió del curs sense dret a certificat ni rescabalament dels imports satisfets per l’alumnat i/o administració que no compleixi les normes.
Les normes seran publicitats al inici del curs.
En cas de que l’administració i/o l’associació vulgui prendre imatges per tal de poder fer difusió de l’activitat per mitjans propis i/o de tercers (notes de premsa), s’hauria de contactar prèviament amb els formadors per tal de consensuar les pautes que siguin acords a les normes de privacitat.

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA I APROFITAMENT
Els certificats d’aprofitament seran emesos per l’Administració que patrocina el curs als alumnes que es proposin per part d’INTERDOCPOL i que hagin superat rigorosament el curs, tenint en compte els criteris d’avaluació que s’indiquen en l’apartat corresponent.
L’administració patrocinadora emetrà els certificats de docència als docents d’INTERDOCPOL que s’indicaran i es remetran juntament amb els aprovats, expressant les hores d’intervenció en la docència.


Interdocpol – INTERNACIONAL DOCUMENTS POLICE

Empleat públic
Policies locals de la província de Girona.

Part en línia: del 26 setembre de 2022 des de les 00.00 hores fins al 28 de novembre de 2022 a les 23.59h.
Part presencial: 29 de novembre a 1 de desembre de 2022 en horari de tarda, de 15 a 21 hores.
Examen final: 1 de desembre de 2022, de 19 a 21 hores.
Correcció de proves: Durant el mes de desembre de 2022.
Notes d'enviament: Durant l'1 de gener de 2023.

AF:15

Gratuït

:
15/06/2022 - 10/09/2022
:
26/09/2022 - 01/12/2022
:
201
:
Curs semipresencial
:
A Girona, sala pendent de concretar
Girona, Gironès