Avaluació de serveis

Temàtica:
Area:

El curs proposa introduir al participant en el disseny i implementació de models d’avaluació de serveis públics. A través d’una aproximació conceptual i, especialment, aplicada, es planteja la revisió dels models d’avaluació atenent al tipus de programes i polítiques públiques que impulsen les unitats administratives. A partir d’aquesta referència es planteja un aprofundiment metodològic que integri les diferents eines que poden facilitar el seguiment i la valoració dels objectius i les activitats en què es despleguen. El curs culmina amb una reflexió sobre l’estratègia per impulsar el desplegament i la implementació de l’avaluació de serveis públics.

Continguts:

Sessió 1. Introducció a l’avaluació de servies públics.

1.- Principals conceptes sobre l’avaluació de serveis públics. Components i tipologies.

2.- Visualitzar i compartir la utilitat de l’avaluació de servis públics, àmbits d’acció i aplicació.

3.- Pautes per elaborar una proposta d’avaluació de serveis públics, incloent el disseny i el plantejament de desenvolupament, a realitzar en grup i que s’ha de presentar a la darrera sessió del curs.

Sessió 2. Mètodes per a l’avaluació de serveis públics (I).

4.- Principals enfocaments metodològics per a l’avaluació de serveis públics. La coherència entre el model d’avaluació, l’enfocament metodològic i les eines.

5.- Presentar les tècniques qualitatives vinculades als processos d’avaluació de serveis públics.

Sessió 3. Mètodes per a l’avaluació de serveis públics (II)

6.- Presentar els sistemes d’indicadors i quadres de comandament per al seguiment i l’avaluació.

7.- Dinàmica a partir d’un estudi de cas sobre instruments d’avaluació (enfocament quantitatiu).

Sessió 4. L’estratègia per a l’impuls de l’avaluació de serveis públics.

8.- L’anàlisi dels resultats, triangulació i integració d’evidències. La comunicació i la difusió de l’avaluació de serveis públics. Implicació dels actors, transparència i retiment de comptes

9.- Estratègia i gestió del canvi per a l’impuls de l’avaluació de serveis públics.

10.- Dinàmica amb les persones participants a partir d’un estudi de cas sobre gestió del canvi.

Sessió 5. Compartint experiències i reflexions finals.

11.- Presentació i discussió dels projectes d’avaluació elaborats per cada grup de participants.

12.- Reflexió final sobre els condicionants i potencials de l’avaluació de programes o polítiques en el sector públic local.

 


David Sancho i Miquel Salvador

Empleat públic
Personal de l'administració pública local de la província de Girona.

Dies 5,7,14,19 i 21 d'octubre de 2021 de 9h a 12h

Gratuït

:
12/07/2021 - 27/09/2021
:
05/10/2021 - 21/10/2021
:
15
:
Curs virtual