Prevenció de riscos per a les brigades municipals 2023

Area:

 

Objectius del curs

Conscienciar els treballadors sobre:

— la seguretat durant l’ús dels equips de treball propis de jardineria;
— l’exposició a productes químics propis de la brigada municipal;
— l’exposició a soroll derivat de l’ús d’equips de treball;
— l’exposició a risc biològic – residus, animals morts;
— la prevenció dels trastorns musculoesquelètics (TME);
— la classificació de la senyalització que pot ser necessària per a una brigada municipal;
— les mesures preventives durant els treballs a la intempèrie, en funció de les condicions climatològiques.

 

Continguts del curs

BLOC 1. Seguretat durant l’ús dels equips de treball propis de jardineria
— Bufador
— Motoserra
— Desbrossadora
— Retalladora de tanques
— Motocultor
— Eines manuals

BLOC 2. Exposició a productes químics
— Normativa de referència
— Pictogrames
— Valors límit d’exposició ambiental (VLA)
— Fitxa de dades de seguretat (FDS)
— Equips de protecció individual
— Prevenció de l’exposició a agents tòxics
— Prevenció de l’exposició a agents cancerígens
o Fums de combustió de motors dièsel
o Pols de fusta
o Pols respirable de sílice cristal·lina
o Amiant

BLOC 3. Exposició a soroll derivats de l’ús d’equips de treball
— Normativa de referència
— Mesures preventives per eliminar o reduir el soroll
— Equips de protecció individual

BLOC 4. Exposició a risc biològic – residus, animals morts
— Normativa de referència
— Mesures preventives per eliminar o reduir el risc biològic
— Equips de protecció individual

BLOC 5. Prevenció dels trastorns musculoesquelètics (TME)
— Què són els TME?
— Prevenció dels TME
o Manipulació manual de càrregues
o Postures forçades
o Moviments repetitius
— Bones pràctiques per evitar els TME tant a la feina com fora de la feina

— Proposta d’exercicis pràctics

BLOC 6. Classificació de la senyalització que pot ser necessària per a una brigada municipal
— Senyalització gestual
— Senyalització verbal
— Senyalització lluminosa i acústica
— Senyalització viària durant els treballs a la via pública: teoria i exemples
— Senyalització d’obligació, d’advertiment i de prohibició
— Senyalització d’emergències i evacuació

BLOC 7. Mesures preventives durant els treballs a la intempèrie, en funció de les condicions climatològiques
— Normativa de referència
— Fred
— Calor
— Condicions climatològiques adverses

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Magda Vidal Pou, tècnica de prevenció de riscos de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal de servei d'ens locals de la demarcació de Girona, principalment aquells qui desenvolupen tasques de manteniment i brigades municipals.

Dates: dimarts 7 de novembre i dijous 9 de novembre 2023
Horari: de 9:30h a 14:30h

AF:40

Gratuït

:
06/07/2023 - 01/11/2023
:
07/11/2023 - 09/11/2023
:
10
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès