La responsabilitat patrimonial a l’Administració local. El procediment de reclamació i la participació de les asseguradores en l’expedient 2023

Area:

 

Objectius del curs

 • Conèixer els principis i el marc normatiu de la responsabilitat patrimonial de l’Administració
 • Analitzar les fases i el desenvolupament d’un expedient administratiu de reclamació patrimonial
 • Examinar la intervenció en l’expedient de les companyies asseguradores

 

Continguts del curs

 1. Fonaments i regulació legal de la responsabilitat patrimonial a l’Administració local
 2. Característiques del sistema de responsabilitat
 3. Elements: la imputació, el particular perjudicat, el dany antijurídic i la relació de causalitat
 4. L’acció de responsabilitat. El procediment
 5. Anàlisi d’un model d’expedient administratiu de reclamació patrimonial
 6. Especial referència a la intervenció de les companyies asseguradores en l’expedient

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Joan Carles Bonet i Foix, llicenciat en dret, fou funcionari de la Diputació de Girona, entre altres, exercint com a Cap del Servei de Patrimoni i Expropiacions

Empleat públic
Personal dels ens locals de la demarcació de Girona que tinguin coneixements bàsics de procediment administratiu.

Dates: 22 i 29 de novembre de 2023
Horari: de 9.30 a 12.30 h

AF:IL

Gratuït

:
23/08/2023 - 15/11/2023
:
22/11/2023 - 29/11/2023
:
6
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès