Introducció bàsica a la metodologia BIM 2023

Area:

 

Objectius del curs

Els destinataris de la formació bàsica en BIM (Building Information Modeling) són els ens locals de la demarcació de Girona que actualment es dediquen a la gestió de projectes i obres.

Dins de l’evolució actual del sector de la construcció, i en el marc de desenvolupament dels processos de digitalització associats a l’ús de noves tecnologies i metodologies, cal que els tècnics disposin d’uns coneixements mínims pel que fa a aquest canvi que avui estan impulsant altres administracions púbiques i privades.

La idea essencial de la formació és que tot el personal tècnic es pugui fer una idea bàsica de les implicacions i beneficis que comporta la utilització de la metodologia BIM durant la gestió dels projectes tant d’edificació com d’infraestructures.

 

Continguts del curs

Els continguts formatius que permetran complir els objectius anteriors són els següents:

 

PART 1.  BREU INTRODUCCIÓ AL BIM

En aquesta primera part es mostra el concepte de BIM, l’estat legislatiu actual i el concepte de digitalització del sector de la construcció, les implicacions, els beneficis i els reptes.

D’altra banda, s’explica el context actual d’eines i tot l’ecosistema implicat en la metodologia BIM. Es mostra la importància i la necessitat de transmetre la informació entre diferents eines, agents i especialitats centrats en l’àmbit de les infraestructures.

 

PART 2.  NOVES FORMES DE COMUNICACIÓ I GESTIÓ DOCUMENTAL (ISO 19650)

En aquesta segona part s’explica el funcionament de les noves eines de comunicació que actualment s’utilitzen en el sector per mantenir una comunicació molt més dinàmica, directa i eficient entre els diferents membres d’un equip de projecte.

D’altra banda, s’explica la nova UNE-EN-ISO 19650, sobre la qual es basa la nova forma de gestionar els documents dels projectes de construcció en temes de generació, aprovació, compartició i verificació de la informació.

 

PART 3.  ESTÀNDARDS ACTUALS. GUIA I MANUAL BIM GENCAT

Es mostra el marc normatiu actual de la Generalitat de Catalunya, la publicació de la Guia i del Manual BIM, on s’estableixen les bases en les quals comunament cal que es gestionin els projectes que depenen dels organismes vinculats al Govern de Catalunya.

També es mostra la importància de generar el document anomenat PEB (Pla d’Execució BIM), on es condensen, per a cada projecte en particular, les directrius del Manual i de la Guia.

En aquesta part també es mostren una sèrie d’exemples de projectes tant d’edificació com d’enginyeria civil, i els aspectes clau en matèria de gestió de projectes en BIM a partir d’un visor BIM.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 


Agustí Jardí Margalef, consultor BIM. Apogea Consultors.

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona, que actualment es dediquin a la gestió de projectes i obres.

Dates: dimarts 10 i 17 d’octubre de 2023
Horari: de 9.30 a 13.30 h

AF:70

Gratuït

:
10/08/2023 - 03/10/2023
:
10/10/2023 - 17/10/2023
:
8
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès