Curs per a arquitectes municipals de petits municipis 2024 (COAC)

Temàtica:
Area:

COAC, (veure programa adjunt)

Empleat públic
Arquitectes i arquitectes tècnics dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona relacionats amb aquest àmbit. En cas que s’omplin totes les places, s’acceptaran com a màxim dues persones per ajuntament o consell comarcal, i es prioritzaran els ajuntaments petits.

Inici: 7 de febrer de 2024
Fi: 3 d'abril de 2024

Segona part, els dimecres de febrer-abril de 2024
De 9.30 h a 14.00 h i de 15.30 h a 17.30 h (42 hores).

Modalitat: Presencial i en línia: ZOOM COAC
AF:50

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és conèixer les matèries pròpies de l’Administració local relacionades amb el desenvolupament de la funció d’arquitecte municipal i aprofundir en aquests coneixements. 

L’activitat s’adreça als arquitectes municipals que presten els serveis en municipis petits o mitjans, que són la major part dels municipis de les comarques de Girona. 

Continguts

Jornada 8: L’execució del planejament. (6 hores). Dimecres 7 de febrer de 2024. 

9.30: La gestió urbanística: Sistemes d’actuació i modalitats: Reparcel·lació i expropiació. Jordi Duatis Puigdollers. 

12.00: Les obres municipals ordinàries. Documentació, informes, serveis urbans, direcció d’obres, recepció, liquidació i termini de garantia. Itziar Carrera Garcia de Cortazar. 

15.30: Les obres municipals ordinàries. Documentació, informes, serveis urbans, direcció d’obres, recepció, liquidació i termini de garantia. Itziar Carrera Garcia de Cortazar. 

Jornada 9: Les obres municipals ordinàries. (6 hores). Dimecres 14 de febrer de 2024. 

9.30: Les obres municipals ordinàries 1. Legislació, classificació i tramitació. Laura Corsunsky Zeitune. 

12.00: Les obres municipals ordinàries 2. Documentació, informes, direcció d’obres, recepció, liquidació i termini de garantia. Marc Graupera González. 

15.30: Els serveis urbans. L’aigua, l’electricitat, l’enllumenat públic, el gas, les telecomunicacions i la gestió de residus. Cristina López Herrero. 

Jornada 10: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (1). (6 hores). Dimecres 21 de febrer de 2024. 

9.30: Les llicències urbanístiques i les comunicacions prèvies. Ana Carmen Domínguez. 

12.00: Règim de les llicències i comunicacions d’activitats. Nel·la Manzanares. 

15.30: Recursos administratius i jurisprudència en les llicències i comunicacions d’obres i activitats. Trinitat Capdevila Fígols. 

Jornada 11: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (2). (6 hores). Dimecres 28 de febrer de 2024. 

9.30: L’informe de les llicències 1. Contingut mínim. Causes de denegació. L’habitabilitat. Particularitats de les edificacions existents. Els canvis d’ús dels locals. Interacció amb el codi tècnic. Joan Falgueras Font. 

12.00: L’informe de les llicències 2. L’accessibilitat. La Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC). Joan Falgueras Font. 

15.30: L’informe de les llicències 3. La protecció contra incendis. La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI). La legislació sectorial de comerç. Tipologia d’establiments, casuística i contradiccions amb la normativa urbanística. La TUC. Els establiments de venda a l’engròs. Joan Falgueras Font.  

Jornada 12: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (3). (6 hores). Dimecres 6 de març de 2024. 

9.30: Tècniques d’elaboració d’informes. Lluís Buch i Serra. 

12.00: Els volums disconformes. Laura Corsunky Zeitune i Joaquim Ginesta Rey. 

15.30: El règim d’usos i obres provisionals. Laura Corsunky Zeitune i Joaquim Ginesta Rey.  

Jornada 13: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (4). (6 hores). Dimecres 13 de març de 2024. 

9.30: El deure de conservació. Ordres d’execució, expedients de ruïna, execució subsidiària i expedients sancionadors. Trinitat Capdevila Fígols. 

12.00: La protecció de la legalitat urbanística. Trinitat Capdevila Fígols. 

15.30: La intervenció en el patrimoni. Catàlegs municipals. Informes preceptius de la Comissió Territorial de Patrimoni. La problemàtica arqueològica. Joan Falgueras Font. 

Jornada 14: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (5). (6 hores). Dimecres 20 de març de 2024. 

9.30: L’estat de Conservació. L’Informe ITE i les seves derivades. Ramon Muñoz Jordán. 

12.00: El llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació. Ramon Muñoz Jordán. 

15.30: Programes d’ajuts Next Generation Unió europea (NGEU) i el coneixement del parc edificat. Ramon Muñoz Jordán.9.30: La Inspecció tècnica d’edificis. L’exigència del manteniment, la conservació i la rehabilitació. Ramón Muñoz Jordán. 

Jornada 15: Habitatge. (6 hores). Dimecres 3 d’abril de 2024  

9.30: Llei del dret a l’habitatge. Aleix Canals 

12.00: Pla territorial sectorial d’habitatge. Els plans locals d’habitatge. Joan Badia Font i Maria Bonet i Esteve. 

15.30: Promoció de l’habitatge assequible. Anna Vivas Barnola. 

 

Coordinació del curs 

La coordinació del curs la porta a terme Xavier Ludevid i Massana, arquitecte, president de l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública (AASAP) del COAC. 

El fet d’estar inscrit al portal de formació DdGI no garanteix la plaça al curs, ja que s’hauran de validar i acceptar per part del COAC.

Els certificats d’assistència els emetran directament des d’Escola SERT.

Gratuït

:
16/01/2024 - 05/02/2024
:
07/02/2024 - 27/03/2024
:
42
:
Curs semipresencial
:
COAC
Girona, Gironès