Curs per a arquitectes municipals de petits municipis 2022-2023 (COAC)_2a part

Area:

Objectius:

Conèixer i aprofundir les matèries pròpies de l’Administració local relacionades amb el desenvolupament de la funció d’arquitecte municipal.

 

Contingut:

  • L’administració municipal
  • Serveis públics locals
  • Gestió del pressupost i contractació
  • Planificació urbanística
  • L’execució del planejament urbanístic
  • Les obres municipals
  • La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats
  • Polítiques, plans i normativa d’Habitatge

 

SEGONA PART

Jornada 8: L’execució del planejament. (6 hores). Dimecres 1 de febrer de 2023.

9.30: La gestió urbanística: Sistemes d’actuació i modalitats. Reparcel·lació i expropiació. Jordi Duatis Puigdollers.

12.00: Valoracions urbanístiques. Valoració i adquisició d’immobles. Jordi Duatis Puigdollers.

15.30: Sistemes d’informació del planejament, cartografia, cadastre i registre de la propietat. Tomàs de Castro Borregan.

 

Jornada 9: Les obres municipals. (6 hores). Dimecres 8 de febrer de 2023.

9.30: Les obres municipals ordinàries 1. Legislació, classificació i tramitació. Laura Corsunsky Zeitune.

12.00: Les obres municipals ordinàries 2. Documentació, informes, direcció d’obres, recepció, liquidació i termini de garantia. Marc Graupera González.

15.30: Els serveis urbans. L’aigua, l’electricitat, l’enllumenat públic, el gas, les telecomunicacions i la gestió de residus. Cristina López Herrero.

 

Jornada 10: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (1). (6 hores). Dimecres 15 de febrer de 2023.

9.30: Les llicències urbanístiques i les comunicacions prèvies. Ana Carmen Domínguez.

12.00: Règim de les llicències i comunicacions d’activitats. Nel·la Manzanares.

15.30: Recursos administratius i jurisprudència en les llicències i comunicacions d’obres i activitats. Trinitat Capdevila Fígols.

 

Jornada 11: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (2). (6 hores). Dimecres 22 de febrer de 2023.

9.30: L’informe de les llicències 1. Contingut mínim. Causes de denegació. L’habitabilitat. Particularitats de les edificacions existents. Els canvis d’ús dels locals. Interacció amb el codi tècnic. Joan Falgueras Font.

12.00: L’informe de les llicències 2. L’accessibilitat. La Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC). Joan Falgueras Font.

15.30: L’informe de les llicències 3. La protecció contra incendis. La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI). La legislació sectorial de comerç. Tipologia d’establiments, casuística i contradiccions amb la normativa urbanística. La TUC. Els establiments de venda a l’engròs. Joan Falgueras Font.

 

Jornada 12: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (3). (6 hores). Dimecres 1 de març de 2023.

9.30: Tècniques d’elaboració d’informes. Lluís Buch i Serra.

12.00: Els volums disconformes. Laura Corsunky Zeitune i Joaquim Ginesta Rey.

15.30: El règim d’usos i obres provisionals. Laura Corsunky Zeitune i Joaquim Ginesta Rey.

 

Jornada 13: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (4). (6 hores). Dimecres 8 de març de 2023.

9.30: El deure de conservació. Ordres d’execució, expedients de ruïna, execució subsidiària i expedients sancionadors. Trinitat Capdevila Fígols.

12.00: La protecció de la legalitat urbanística. Trinitat Capdevila Fígols.

15.30: La intervenció en el patrimoni. Catàlegs municipals. Informes preceptius de la Comissió Territorial de Patrimoni. La problemàtica arqueològica. Joan Falgueras Font.

 

Jornada 14: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (5). (6 hores). Dimecres 15 de març de 2023.

9.30: La Inspecció tècnica d’edificis. L’exigència del manteniment, la conservació i la rehabilitació. Ramón Muñoz Jordán.

12.00: Ajuts a la rehabilitació 1. Elements comuns dels habitatges, accessibilitat, façanes, cobertes i energies renovables. Tipus d’ajuts, bases i convocatòries, plecs, informes tècnics, seguiments i verificació, i informes d’acreditació de la despesa.

15.30: Ajuts a la rehabilitació 2. Habitabilitat del parc d’habitatges obsolet. Borses de lloguer. Tipus d’ajuts, bases i convocatòries, plecs, informes tècnics, seguiments i verificació, i informes d’acreditació de la despesa.

 

Jornada 15: Habitatge. (6 hores). Dimecres 22 de març de 2023

9.30: Llei del dret a l’habitatge. Desenvolupament. M. Dolors Clavell i Nadal.

12.00: Pla territorial sectorial d’habitatge. Els plans locals d’habitatge. Joan Badia Font i Maria Bonet i Esteve.

15.30: Promoció de l’habitatge assequible. Anna Vivas Barnola.

 

Coordinació del curs

La coordinació del curs la porta a terme Xavier Ludevid i Massana, arquitecte, president de l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública (AASAP) del COAC.

 


COAC

Empleat públic
Tècnics dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona relacionats amb aquest àmbit. En cas que s’omplin totes les places, s’acceptaran com a màxim dues persones per ajuntament o consell comarcal, i es prioritzaran els ajuntaments petits.

De 9.30 h a 14.00 h i de 15.30 h a 17.30 h (42 hores).
Dies de la setmana: Segona part, els dimecres de febrer-març de 2023

La presentació del curs i algunes sessions es fan de manera presencial, transmeses alhora per videoconferència, a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

Organització i informació
Secretaria de l’Escola Sert - Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) (Laura)
Tel. 972 412 896 / Fax: 972 207 512 / Adreça electrònica: esert.gir@coac.cat

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:50


Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública (AASAP) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Servei d’Habitatge - Diputació de Girona
Tel. 972 18 48 56 / Adreça electrònica: habitatge@ddgi.cat


Gratuït

:
12/01/2023 - 31/01/2023
:
01/02/2023 - 22/03/2023
:
42
:
Curs virtual