Contractació pública bàsica 2024

Area:

Jordi Brunet i Badosa, cap de Compra Pública de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal dels ens locals de la demarcació de Girona

26 i 28 de febrer de 2024
De 15.30h a 19.30h

AF:80

Objectius del curs

Obtenir una visió unitària de la contractació del sector públic. Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació del sector públic. Conèixer i comprendre els aspectes essencials de la gestió de l’expedient de contractació. Desenvolupar la capacitat d’aplicar els coneixements indicats en l’activitat professional.

 

Continguts del curs

El curs s’estructura en dues sessions.

En la primera sessió, que serà eminentment teòrica, es desenvoluparan els aspectes jurídics i econòmics bàsics de la Llei de contractes del sector públic.

En la segona sessió, eminentment pràctica, es resoldran, mitjançant els casos pràctics més habituals, les qüestions més controvertides que ha d’afrontar qualsevol professional que impulsi un expedient de contractació.

 • Objecte i àmbit d’aplicació
 • Negocis i contractes exclosos
 • Delimitació dels tipus contractuals
 • Contractes administratius i contractes privats
 • Termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació
 • Capacitat i solvència de l’empresari
 • Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió
 • Expedient de contractació
 • Expedient de contractació en contractes menors
 • Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
 • Criteris d’adjudicació
 • Adjudicació i formalització del contracte
 • Procediment obert
 • Procediment obert simplificat i simplificat abreujat
 • Execució dels contractes: incompliment parcial o compliment defectuós
 • Condicions especials d’execució del contracte
 • Modificació dels contractes
 • Extinció dels contractes

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
07/02/2024 - 21/02/2024
:
26/02/2024 - 28/02/2024
:
8
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès